Uggla

SLÄKTFÖRENINGEN UGGLA

Protokoll Släktrådsmötet 2010-04-20

Posted on | maj 10, 2010 | No Comments

Protokoll Släktrådsmötet den 20 april 2010 hos Marcus Josberg

Närvarande: Peder Uggla, Charlotte Uggla, Mikael Uggla, Evald Uggla, Göran Lindmark, Marcus Josberg,

 Ordförande hälsade alla välkomna och punktade en dagordning som följdes.

 • Genomgång av föregående mötesprotokoll som godkändes och lades till handlingarna.

  

 • Marcus redogjorde för ekonomin där det konstaterades att vi per dagens datum har disponibla tillgångar på 135 031 SEK inkl den fond på 20 000 SEK som placerats i 150 st Investoraktier. 
  Under 2009 fick vi in 18 000 SEK i medlemsavgifter och under 2010 till dags dato har vi fått in 1 000 SEK i medlemsavgifter.
  Marcus gavs frihet att ändra uppställning till presentation av resultat o balansräkning efter eget huvud.  

  

 • Aktiviteter 
  Den av släktföreningen annonserade skridskoturen den 27 februari fick tyvärr    ställas in pga för mycket snö på isarna.  Det därefter tänkta restaurantbesöket för ungdomar blev så att Charlotte hade fixat en god middag på Narvavägen. Mycket uppskattat, gott och trevligt. 5 inalles.
  Som kommande ungdomsaktiviteter lades fram After Work i maj, att släktmedlemmar träffas efter jobbet en stund på någon trevlig pub och ta en öl,
  Funderar på att ordna en picknick, för alla, på Djurgården i början av Juni.

 

 • Inkomna ansökningar.
  Två stipendieansökningar hade inkommit. Släktrådet enades om att bevilja dessa båda bidrag. Ordförande meddelar stipendiaterna och kassaförvaltaren utanordnar beslutade medel. 

 

 • Budget 
  Släktrådet förde en allmän diskussion om hur stor del i procent av summa intäkter, ca 40 000 SEK, som årligen bör delas ut i stipendier.  Ett rimligt förslag skulle vara att 2/3 går till stipendier. Inget beslut fattades men enighet rådde att vi till nästa möte bör fundera och då förhoppningsvis komma fram till beslut.

 

 • Släktmötet 2011.
  Charlotte tog gladeligen på sig uppgiften att vara samordnare för festarrangemanget.

 

 • Under övriga frågor
  Övervägde ordförande starkt att vid nästa möte ta upp och diskutera punkt 2 i stadgarna om vem som kan vara medlem i föreningen. Ledamöterna ombads att inför nästa möte sätta sig in i stadgarna och själva bilda sig en uppfattning i frågan.
  Meddelade Charlotte att vår hemsida bör ha en länk till RAUK,

 

Nästa möte bestämdes till den 12 oktober 2010 hos Göran med början kl 18.00.

Mötet avslutades med att rikta ett varmt tack till Marcus för en trevlig och mycket god kväll.

Vid protokollet

 

Evald Uggla                                 Peder Uggla

/Sekreterare                                    /ordförande 

Comments

Leave a Reply

 • Om uggla100.se


  På släktförenningen Ugglas websida återfinns aktuell information om släkten och släktföreningens aktiviteter. Det är också en sida för dig att komma med inlägg och lägga kommentarer på ämnen som rör släkten eller dess medlemmar. Har du frågor som rör sidan; hör av dig till slaktenuggla@gmail.com
 • Registrera dig på uggla100.se


  För att bidra med inlägg/kommentarer på uggla100.se så behöver du logga in med ditt användarnamn och lösenord. Har du inget användarnamn?

  > Registrera dig på uggla100.se


  Observera att du behöver ej vara medlem i släktföreningen för att registera dig och komma med inlägg/kommentarer.