Uggla

SLÄKTFÖRENINGEN UGGLA

Protokoll Släktrådsmötet den 12 oktober 2010

Posted on | november 22, 2010 | No Comments

Protokoll Släktrådsmötet den 12 oktober 2010 hos Göran Lindmark

Närvarande: Peder Uggla, Charlotte Uggla, Mikael Uggla, Evald Uggla, Göran Lindmark, Marcus Josberg, 

Ordförande hälsade alla välkomna.

Genomgång av föregående mötesprotokoll som godkändes och lades till handlingarna.

Marcus redogjorde för ekonomin där det konstaterades att vi per dagens datum har disponibla tillgångar på 161 642 SEK inkl den fond på 20 000 SEK som placerats i 150 st Investoraktier. Det konstaterades att vi fått in ytterligare tre ständiga medlemmar på tillsammans 1 500 SEK under 2010.

Marcus delgav oss en ekonomisk redogörelse med fördelning av kostnader Ugglefonder emellan för att balansera ett nytt konto – stipendier – som lagts till i balansräkningen. Syftet är att tydliggöra hur mycket pengar vi har till stipendier och då öronmärka, under en längre period, 50 procent av summa intäkter vilket skulle ge 15-20 000 SEK per år att dela ut. Enligt Marcus beräkningar har vi idag ett avsatt kapital på stipendiekontot på 76.254 SEK.

Inkomna ansökningar.

En stipendieansökan hade inkommit. Släktrådet enades om att ge bifall till ansökan. Ordförande meddelar stipendiaten och kassaförvaltaren utanordnar beslutade medel.

Medlemsdata

Vi gick igenom det rådande e-mailregistret där Göran påvisade att vi saknar adresser på ett flertal medlemmar, vi har adresser men är ej säker på att de är medlemmar samt adresser i vårt register som vi ej vet vilka de tillhör. Flertalet av de saknade och felaktiga adresserna delegerades till oss närvarande att finna reda på.

Stadgar p 2 medlemskap

Styrelsen var överens om följande lydelse i stadgarna:

Medlem av släktföreningen är man eller kvinna, som genom födseln tillhör släkten eller som genom gifte är förenad med släktmedlem.
Barn eller barnbarn till släktmedlem äger rätt att inträda som medlem.
Medlemsregistrering sker genom anmälan till släktföreningen Ugglas hemsida:
www.uggla.info.

Släktmöte

Peder tar kontakt med Riddarhuset om slutgiltig bokning. Beslutades om att föreningen kommer att subventionera kuvertpriset. Inget belopp angavs. Beslutade att ha en dagaktivitet med början 11.00 till 14.00 inklusive lunch. Beslutade att årsmötet börjar i riddarsalen kl 18.00. Festkommittén håller kontakt för att i god tid planera arrangemanget.

Aktiviteter

Planerad aktivitet den 19 november med  After Work. Plats Orangeriet på Kungsholmen. En ytterligare aktivitet är föreslagen till den 19 mars 2011.

Under övriga frågor

Charlotte kommer att mailledes försöka få tag i ”ugglerecept” att fylla sin kokbok med.  Beslutades att släktrådet är beredd att lämna ett ekonomiskt bidrag till tryckning av denna bok/häfte.

Nästa möte bestämdes till den 12 april 2011  hos Micke med början kl 18.00.

Mötet avslutades med att rikta ett varmt tack till Göran för att ordna en som alltid trevlig, givande och mycket god kväll.

Vid protokollet

Evald Uggla                                                       Peder Uggla

/Sekreterare                                                          /ordförande

Comments

Leave a Reply

  • Om uggla100.se


    På släktförenningen Ugglas websida återfinns aktuell information om släkten och släktföreningens aktiviteter. Det är också en sida för dig att komma med inlägg och lägga kommentarer på ämnen som rör släkten eller dess medlemmar. Har du frågor som rör sidan; hör av dig till slaktenuggla@gmail.com
  • Registrera dig på uggla100.se


    För att bidra med inlägg/kommentarer på uggla100.se så behöver du logga in med ditt användarnamn och lösenord. Har du inget användarnamn?

    > Registrera dig på uggla100.se


    Observera att du behöver ej vara medlem i släktföreningen för att registera dig och komma med inlägg/kommentarer.