Uggla

SLÄKTFÖRENINGEN UGGLA

Protokoll från Släktrådsmöte 2012-04-19

Posted on | november 25, 2012 | No Comments

Protokoll från släktrådsmöte 2012-04-19

Plats: Göran Uggla, Karlbergsvägen 69

Närvarande: Evald Uggla, Claes Ljungdahl, Marcus Josberg, Göran Uggla,
Fredric Alvolin, Anna Uggla.

Mötes agenda accepteras

1. Genomgång av föregående protokoll.

  • Punkt fyra angående arrangemang av riddarhusfest blir ett eget dokument.
  • Punkt sju, rörande ungdomsaktiviteter bordläggs till nästa möte då Peter Wennerholm befinner sig i Indien fram till och med hösten.
  • I övrigt finns inga kommentarer kring föregående protokoll.

  2. Ekonomisk ställning

   • Inga händelser av vikt har skett sedan senaste mötet då ingen aktivitet eller riddarhusfest har förelegat.
   • Marcus får i uppdrag av styrelsen att se över huruvida föreningen kan avsluta Plusgirot och endast ha bankgiro knutet till kontot i framtiden. Detta skulle förenkla administrationen för rådet
   • I övrigt är ekonomin god i föreningen. Lennart Ljungdahl har skrivit under årsbokslutet i egenskap av revisor.
   • Det beslutat att sekreteraren blir ansvarig för arkiveringen av material som ej är för innevarande styrelseperiod.

   3. Ansökningar om stipendier.

    • Styrelsen har diskussion kring huruvida stipendier för studier inte får vara studiemedelsberättigade. Styrelsen beslutar att avskaffa detta krav. I övrigt kvarstår de kriterier som tidigare beslutats om för att ansöka om stipendium.
    • Med bakgrund av ovanstående beslutar rådet att skicka ut mail samt ändra hemsidan för att nå ut med förändringen av kriterierna.
    • En ansökan om stipendium har inkommit under perioden. Stipendiet beviljas, ordförande deltar ej i beslutet.

    4. Medlemsregistret

    • Göran arbetar aktivt vidare med registret. Flera uppdateringar har inkommit under perioden. Evald och Göran arbetar även vidare med tidigare listor. Göran upplever att processen går vidare.
    • Vid nästa mailutskick skall de medlemmar som vi har mailadress frågas huruvida de vet om släktingar finns som vi ej har adress till.
    • Göran kommer även att skicka mail till e-postadresser som vi har men ej vet vem som äger denna.

    5.    Hemsidan, Internet

    • Rådet är nöjd med hemsidan, samt att webhotelet som vi använder är bra och lätt att administrera.


    6.    Stadgarna.

    • Genomgång av föreningens stadgar.
    • Släktrådet finner att det idag finns tre stycken hedersmedlemmar; Glen Brolander, Eric Uggla (Solna) samt Claes Uggla (Väster Haninge). Det utreds vidare.

    7.    Aktiviteter/ungdomsverksamhet

    • Peter är i Indien och därför har inga aktiviteter skett under perioden.
    • Charlotte låter hälsa att hon ordnar en after work.

    8.    Övriga frågor:

    • Evald har skrivit en redogörelse till Arte et Marte
    • Ordförande har börjat granska med hjälp av Richard von Essen föreningen skulle kunna varumärkesskydda vår vapensköld. Fam von Essen har framgångsrikt skyddat sin.
    • En Margareta Uggla har skrivit en avhandling om Philip Månsson. Denne var dekorationsmålare och har dekorerat ett hur. Detta hus har blivit köpt av en person som skulle vilja veta mer om P Månsson för att eventuellt skriva en bok. Han har vänt sig till föreningen för att om möjligt få reda på vem denna Margareta är.
    • En person i Chicago har kontaktat oss för att få reda på vilka Ugglor som bor i området. Ordförande har skickat information.

    9.    Nästa datum för möte

    • Tisdagen 2012-10-23 kl 18.30 hos Claes Ljungdahl

    10.  Mötet avslutades

    Comments

    Leave a Reply

   1. Om uggla100.se


    På släktförenningen Ugglas websida återfinns aktuell information om släkten och släktföreningens aktiviteter. Det är också en sida för dig att komma med inlägg och lägga kommentarer på ämnen som rör släkten eller dess medlemmar. Har du frågor som rör sidan; hör av dig till slaktenuggla@gmail.com
   2. Registrera dig på uggla100.se


    För att bidra med inlägg/kommentarer på uggla100.se så behöver du logga in med ditt användarnamn och lösenord. Har du inget användarnamn?

    > Registrera dig på uggla100.se


    Observera att du behöver ej vara medlem i släktföreningen för att registera dig och komma med inlägg/kommentarer.