Uggla

SLÄKTFÖRENINGEN UGGLA

Protokoll från Släktrådsmöte 2014-10-25

Posted on | april 16, 2015 | No Comments

Släktrådsprotokoll nr 3/2014

Plats: Riddarhuset, Riddarhussalen.

Dagordning

1. Släktmötet öppnas

Mötet hälsas öppen av ordföranden Evald Uggla

2. Erinran om bortgångna medlemmar

En tyst stund hölls för bortgångna medlemmar.

3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkännes.

4. Val av ordföranden för mötet

Evald Uggla.

5. Val av justeringspersoner

Jonas Andrén och Jeanette Uggla Grauers

6. Släktrådets verksamhetsberättelse

Skattmästare Marcus Josberg går igenom verksamhetsberättelsen från åren 2011-2014.

Släktföreningens hemsida, som webmaster Göran Lindmark Uggla varit ansvarig för att bygga upp. Mellanårsaktiviteten till Linköping, som blev en succés och tackar för den stora uppslutningen. Ugglekokbok, som Charlotte Uggla tidigare upplyst om. Det har endast kommit in ett bidrag och nu önskar fler recept till kokboken. Föreningens ekonomi går igenom kort. Adelsmötet 2013, så representerades släkten Uggla av Göran Evald Uggla som deltog under mötet. Boken om Bertil Uggla, dess författare tackade tyvärr återbud i sista stund, så Sten Uggla berättade kort om sin fars karriär.

7. Släktrådets ekonomiska redogörelse

Ekonomin är god. Två nya ständiga medlemmar.

Släktföreningens inkomst består av medlemsavgifter, ränta och avkastning från de olika fonderna, vilka förvaltas av SEB. Elisabet Ugglas fond innehåller 2 miljoner, Ugglefonden innehåller 600 000 kr och Christer och Ulla Ugglas donation på ca 20 000 kr, från 2008 är placerade i Investor. Dessa pengar är tänkta att kunna hjälpa till med tryckningen av boken om Bertil Uggla. Släktföreningen har även fått in medel från Adelsförbundet.

Släktföreningens utgifter är skatt på räntorna och omkostnader för hemsidan, banktjänster och släktaktiviteter.

8. Godkännande av revisionsberättelse

Johan Murray läser upp revisionsberättelsen skriven av Lennart Ljungdahl, revisor. Revisionsberättelsen godkännes.

9. Frågan av ansvarsfrihet för släktrådet

Ja, släktrådet beviljas ansvarsfrihet.

1o. Val av ordförande för perioden 2014-2017.

Evald Uggla

11. Val av medlemmar i släktrådet

Omval: Evald Uggla, Claes Ljungdahl, Charlotte Uggla, Marcus Josberg och Fredrik Alvolin.

Nyval: Anna Murray Hall, Erik Uggla, Cecilia Wennerholm.

Anna och Cecilia berättade kort om sina bakgrunder. Anna är narkossjuksköterska på KS, är gift oh char två döttrar. Cecilia är dotter till Jarl Wennerholm och är utbildad ekonom och jobbar på Svenska Handelsbanken. Mikael Uggla, berättade om sin bror Erik Uggla som inte var närvarande vid mötet. Erik är gift med Michaela, är utbildad ekonom och bor och jobbar i Stockholm.

12. Val av revisor

Lennart Ljungdahl, revisor och Johan Murray, revisorsuppleant.

13. Utseende av valberedning

Mikael Uggla, Sammankallande, Josefine Uggla och Göran Lindmark Uggla.

14. Motioner

Inga motioner har kommit in.

15. Frågan om medlemsavgifter

Uppmuntrar till att alla skall bli och vara ständiga medlemmar. Avgiften är 500 kr. Mailadresserna är medlemsregistret, en lista skickas runt senare för uppdatering av mailadresser.

16. Övriga frågor

Information angående Hallwylska museet och lunchen på restaurang Prinsen i morgon. Ta med kontanter till entrén på museet. Tänk på att ställa om klockan till vintertid i natt.

17. Släktmötet avslutas

Vid protokollet                                                              Justeras av

Charlotte Uggla                                                             Evald Uggla

/Sekreterare                                                                    /Ordförande

Justeringsperson                                                             Justeringsperson

Jonas Andrén                                                                 Jeanette Uggla Grauers

Comments

Leave a Reply

  • Om uggla100.se


    På släktförenningen Ugglas websida återfinns aktuell information om släkten och släktföreningens aktiviteter. Det är också en sida för dig att komma med inlägg och lägga kommentarer på ämnen som rör släkten eller dess medlemmar. Har du frågor som rör sidan; hör av dig till slaktenuggla@gmail.com
  • Registrera dig på uggla100.se


    För att bidra med inlägg/kommentarer på uggla100.se så behöver du logga in med ditt användarnamn och lösenord. Har du inget användarnamn?

    > Registrera dig på uggla100.se


    Observera att du behöver ej vara medlem i släktföreningen för att registera dig och komma med inlägg/kommentarer.