Uggla

SLÄKTFÖRENINGEN UGGLA

Protokoll från Släktrådsmöte 2015-04-15

Publicerat | april 28, 2015 | Inga kommentarer

Släktrådsprotokoll nr 5/2015

Plats: hos Claes Ljungdahl

Närvarande: Fredrik Alvolin, Marcus Josberg, Claes Ljungdahl, Anna Murray Hall, Charlotte Uggla, Erik Uggla, Evald Uggla och Cecilia Wennerholm.

1. Genomgång av förra protokollet

Protokollet från 2014-10-25 läses igenom.

2. Genomgång av ekonomisk ställning

Skattmästaren Markus går igenom ekonomin för 2014. Ekonomin är god. Avkastningen har varit stabil. 2014 var ett år då släktföreningen hade vår släktfest, så då har bland annat avkastningen, Räntor och medlemsavgifter gått till den. Boken om Bertil Uggla, verkar ligga på is. Evald Uggla kontaktar Sten Uggla för att höra hur det går med produktionen. För att släktföreningen skall betala ut några pengar för boken. Skulder och donationer är uppordnade.

3. Genomgång av ansökningar avseende stipendier

Två stipendier delas ut, på 10 000 kr vardera. Släktrådet uppmuntrar medlemmar att söka stipendier. Nu beaktas även stipendier som är studiemedelsberättigade. Informationen läggs ut på hemsidan.

4. Hemsidan, internet och sändlistor

Anna är ny webbmaster. Hon vill ha lite introduktion i hur man handskas med upplägg av texter osv på hemsidan. Anna lägger upp bilder och info på nya styrelsen på hemsidan. Om någon i styrelsen vill lägga upp texter eller annan info, mailas det till Charlotte som lägger upp det på hemsidan. Massmail skickas ut av Charlotte, via Ugglemailen. De mail som kommer tillbaka kontrolleras av Erik, som har koll på det. Erik ansvarar för mailregistret. Eddie uppdaterar styrelsens adressregister.

5. Utvärdering släktmötet

Genomgång av släktfesten 2014, saker att tänka på till nästa fest. Separat lista har skrivits för det och skall genomgås innan nästa släktfest. Vi är dock mycket nöjda med festen.

6. Övriga frågor

Förslag på att lägga ut på hemsidan om något nytt händer i släkten t.ex. giftemål, ny bebis, disputation e.t.c.

Ungdomssektionen förlänger åldersgränsen till 40 år. Ny aktivitet på gång, det blir drink och middag. Datum kommer snart.

Hyllplan/skåp hyres av Riddarhuset för arkiv 500: -. Vi får disponera rum på Riddarhuset för möten fram till kl 17.00. på dagarna, därefter kostar det 500: -/ timmen. Vilket inte är alternativ, så mötena fortsätter hemma hos styrelsen.

7. Datum för nästa möte

Nästa möte torsdagen den 15 oktober 2015 hos Anna Murray Hall.

8. Mötet avslutas.

Vid protokollet                                                              Justeras av

Charlotte Uggla                                                             Evald Uggla

/Sekreterare                                                                    /Ordförande

Konstituerande styrelsemöte från Släktrådsmöte 2014-10-25

Publicerat | april 16, 2015 | Inga kommentarer

Släktrådsprotokoll nr 4/2014

Plats: Riddarhuset, Riddarhussalen.

Närvarande: Marcus Josberg, Claes Ljungdahl, Anna Murray Hall, Charlotte Uggla, Evald Uggla och Cecilia Wennerholm.

Frånvarande: Fredrik Alvolin och Erik Uggla.

  1. Mötet öppnat
  2. Val av vice ordförande – Claes Ljungdahl
  3. Val av sekreterare – Charlotte Uggla
  4. Val av Skattmästare – Marcus Josberg
  5. Val av Webmaster – Anna Murray Hall
  6. Val av ungdomsrektionens – Cecilia Wennerholm
  7. Val av Suppleanter och vice webmaster – Fredrik Alvolin och Erik Uggla
  8. Datum för nästa möte -Nästan släktrådsmöte kommer att äga rum den 15 april 2015, kl.19.00
  9. Mötet avslutas.

Vid protokollet                                                              Justeras av

Charlotte Uggla                                                             Evald Uggla

/Sekreterare                                                                    /Ordförande

Protokoll från Släktrådsmöte 2014-10-25

Publicerat | april 16, 2015 | Inga kommentarer

Släktrådsprotokoll nr 3/2014

Plats: Riddarhuset, Riddarhussalen.

Dagordning

1. Släktmötet öppnas

Mötet hälsas öppen av ordföranden Evald Uggla

2. Erinran om bortgångna medlemmar

En tyst stund hölls för bortgångna medlemmar.

3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkännes.

4. Val av ordföranden för mötet

Evald Uggla.

5. Val av justeringspersoner

Jonas Andrén och Jeanette Uggla Grauers

6. Släktrådets verksamhetsberättelse

Skattmästare Marcus Josberg går igenom verksamhetsberättelsen från åren 2011-2014.

Släktföreningens hemsida, som webmaster Göran Lindmark Uggla varit ansvarig för att bygga upp. Mellanårsaktiviteten till Linköping, som blev en succés och tackar för den stora uppslutningen. Ugglekokbok, som Charlotte Uggla tidigare upplyst om. Det har endast kommit in ett bidrag och nu önskar fler recept till kokboken. Föreningens ekonomi går igenom kort. Adelsmötet 2013, så representerades släkten Uggla av Göran Evald Uggla som deltog under mötet. Boken om Bertil Uggla, dess författare tackade tyvärr återbud i sista stund, så Sten Uggla berättade kort om sin fars karriär.

7. Släktrådets ekonomiska redogörelse

Ekonomin är god. Två nya ständiga medlemmar.

Släktföreningens inkomst består av medlemsavgifter, ränta och avkastning från de olika fonderna, vilka förvaltas av SEB. Elisabet Ugglas fond innehåller 2 miljoner, Ugglefonden innehåller 600 000 kr och Christer och Ulla Ugglas donation på ca 20 000 kr, från 2008 är placerade i Investor. Dessa pengar är tänkta att kunna hjälpa till med tryckningen av boken om Bertil Uggla. Släktföreningen har även fått in medel från Adelsförbundet.

Släktföreningens utgifter är skatt på räntorna och omkostnader för hemsidan, banktjänster och släktaktiviteter.

8. Godkännande av revisionsberättelse

Johan Murray läser upp revisionsberättelsen skriven av Lennart Ljungdahl, revisor. Revisionsberättelsen godkännes.

9. Frågan av ansvarsfrihet för släktrådet

Ja, släktrådet beviljas ansvarsfrihet.

1o. Val av ordförande för perioden 2014-2017.

Evald Uggla

11. Val av medlemmar i släktrådet

Omval: Evald Uggla, Claes Ljungdahl, Charlotte Uggla, Marcus Josberg och Fredrik Alvolin.

Nyval: Anna Murray Hall, Erik Uggla, Cecilia Wennerholm.

Anna och Cecilia berättade kort om sina bakgrunder. Anna är narkossjuksköterska på KS, är gift oh char två döttrar. Cecilia är dotter till Jarl Wennerholm och är utbildad ekonom och jobbar på Svenska Handelsbanken. Mikael Uggla, berättade om sin bror Erik Uggla som inte var närvarande vid mötet. Erik är gift med Michaela, är utbildad ekonom och bor och jobbar i Stockholm.

12. Val av revisor

Lennart Ljungdahl, revisor och Johan Murray, revisorsuppleant.

13. Utseende av valberedning

Mikael Uggla, Sammankallande, Josefine Uggla och Göran Lindmark Uggla.

14. Motioner

Inga motioner har kommit in.

15. Frågan om medlemsavgifter

Uppmuntrar till att alla skall bli och vara ständiga medlemmar. Avgiften är 500 kr. Mailadresserna är medlemsregistret, en lista skickas runt senare för uppdatering av mailadresser.

16. Övriga frågor

Information angående Hallwylska museet och lunchen på restaurang Prinsen i morgon. Ta med kontanter till entrén på museet. Tänk på att ställa om klockan till vintertid i natt.

17. Släktmötet avslutas

Vid protokollet                                                              Justeras av

Charlotte Uggla                                                             Evald Uggla

/Sekreterare                                                                    /Ordförande

Justeringsperson                                                             Justeringsperson

Jonas Andrén                                                                 Jeanette Uggla Grauers

Ansökan om stipendier i Ugglas fond

Publicerat | april 15, 2015 | Inga kommentarer

Släktrådet uppmuntrar medlemmar att söka stipendier. Nu beaktas även stipendier som är studiemedelsberättigade.

Gå in under rubriken för Stipendier.

Vi ser fram emot era ansökningar.

Hälsningar Släktrådet

Bilder från Riddarhusfesten 2014

Publicerat | februari 4, 2015 | Kommentering avstängd