Stadgar

Stadgar för Släktföreningen UGGLA – antagna den 25 maj 1935.
Med ändringar av den 9 oktober 1948, den 25 maj 1957, den 10 maj 1969, den 15 maj 1987 och den 25 oktober 2008.

§ 1 Föreningens ändamål

Föreningen utgör en sammanslutning av medlemmar av släkten Uggla (friherrliga ätten 69 och adliga ätten 100).
Dess ändamål är att verka för samhörighetskänslans stärkande mellan medlemmarna, att tillvarata deras gemensamma intressen, och att i mån av möjlighet lämna understöd till släktmedlemmar, som är i behov av detta.
Därutöver skall föreningen stödja de friherrliga och adliga ätternas huvudmän i deras representation.

§ 2 Medlemskap

Medlem av släktföreningen är man eller kvinna, som genom födseln tillhör släkten eller som genom gifte är förenad med släktmedlem.
Barn eller barnbarn till släktmedlem äger rätt att inträda som medlem.
Medlemsregistrering sker genom anmälan till släktföreningen Ugglas hemsida https://www.uggla100.se

§ 3 Medlemsavgift

Medlemsavgiftens storlek fastställs vid ordinarie släktmöte.
Medlemsavgiften skall betalas under januari månad.

§ 4 Hedersledamöter

Ordinarie släktmöte kan till hedersledamot utse föreningsmedlem som på ett förtjänstfullt sätt främjat föreningens syften eller på annat sätt verkat för släktföreningen.

§ 5 Donationer, gåvor m.m.

Släktfonden Uggla står till släktrådets förfogande för administrativa kostnader samt för subventionering av sammankomster m.m.
Därutöver disponerar släktrådet över avkastningen i Elisabeth Ugglas fond samt Christer och Ulla Ugglas donation.
Om det vid donationer eller testamenten eller gåvor till föreningen föreligger skillnad mellan givarens bestämmelser och dessa stadgar, skall de villkor, som donationens eller testamentets villkor gälla framför bestämmelserna i dessa stadgar.
Släktfonden får inte helt eller delvis skiftas mellan medlemmarna.
Medlem som utträder ur föreningen har inte rätt att få någon del av föreningens tillgångar.

§ 6 Styrelse

Föreningens styrelse kallas släktråd, och dess ledamöter väljs på ordinarie släktmöte för tiden fram till nästa släktmöte. Först väljs ordförande, därefter övriga ledamöter.
Släktrådet skall bestå av 6 – 10 ledamöter.
Ledamot kan ingå i styrelsen under högst tre mandatperioder (9 år).
Styrelsen skall verka för en aktiv ungdomssektion.

§ 7 Släktrådssammanträde

Släktrådet sammanträder på ordförandens kallelse eller då någon av dess ledamöter så önskar.
Släktrådet är beslutmässigt då minst fyra ledamöter är närvarande. Dock kan beslut även fattas genom skriftlig votering angående förslag som cirkulerat mellan ledamöterna. Vid omröstning har varje släktrådsledamot en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 8 Släktmöte

Ordinarie släktmöte skall hållas vart tredje år. Därvid skall behandlas:
A. Släktrådets berättelse för tiden sedan senaste släktmötet
B. Revisorernas berättelse för samma tid
C. Fråga om ansvarsfrihet för släktrådet för tiden från senaste ordinarie släktmöte
D. Val av släktråd
E. Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter
F. Beslut om årsavgifter
G. Frågor, som av släktrådet hänskjutits till släktmötet för avgörande

§ 9 Extra släktmöte

Extra släktmöte sammankallas då släktrådet så anser eller om minst tio föreningsmedlemmar så önskar med angivande av orsaken till detta.

§ 10 Kallelse till släktmöte

Kallelse till släktmöte skall ske via e-post till varje medlem som har anmält sin e-postadress till webbmaster eller släktrådet.
Datum för släktmötet skall också införas på föreningens hemsida minst 6 månader innan.
Föreningsmedlem som önskar få förslag behandlat vid släktmötet, skall senast tre veckor innan dagen för mötet skriftligen sända förslaget till släktrådet, som avgör om det skall tas upp vid släktmötet eller behandlas av släktrådet.
Vid släktmöte har varje myndig medlem en röst.
Frånvarande medlem kan genom fullmakt överlåta sin rösträtt på annan närvarande medlem; dock kan ingen medlem utöva rösträtt för mer än sammanlagt tre röster.
Vid lika röstetal avgörs val genom lottning; i andra frågor äger ordföranden utslagsröst.

§ 11 Räkenskaper

Föreningens räkenskaper skall avslutas för varje kalenderår och senast den sista februari efterföljande år lämnas till föreningens revisorer för granskning. Berättelse över granskningen skall lämnas snarast möjligt till släktrådet.

§ 12 Ändring av stadgar

För ändring av dessa stadgar fordras beslut vid släktmöte med med minst två tredjedelar av avgivna röster.

§ 13 Upplösning av föreningen

För upplösning av släktföreningen fordras beslut vid två på varandra följande släktmöten med minst ett års mellanrum, av vilka det ena mötet skall vara ordinarie släktmöte. För beslut krävs att minst 80 röster är för förslaget.

§ 14 För beslut enligt §§ 12 och 13 skall släktrådet informera Riddarhusdirektionen.

Stadgar antagna den 25 /10 2008